Privacybeleid

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van huidige en vroegere klanten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Drukkerij Atlanta BVBA
Diestsebaan 39, 3290 Diest
Tel.: +32 (0)13 35 01 35
e-mail:  info@drukkerijatlanta.be
Ondernemingsnummer: BE 0413.916.717

Atlanta Printing BVBA
Diestsebaan 39, 3290 Diest
Tel.: +32 (0)13 35 01 35
e-mail:  info@atlantaprinting.be
Ondernemingsnummer: BE 0474.059.190

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we:

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e?mailadres, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

-Met jouw toestemming (art 6a GDPR): om je vraag te kunnen behandelen wanneer je ons vragen stelt via onze website, mail of telefoon. Nieuwsbrieven worden je alleen verstuurd nadat je ons hier toestemming voor gaf.

-Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van de overeenkomst (art 6b GDPR): voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van je bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden), voor boekhoudkundige doeleinden.

-Voor het voeren van marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor je privéleven bewaard blijft (art 6f GDPR)

-Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6c GDPR): fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen het verwerken van gegevens vereisen en het bewaren of doorgeven ervan aan de bevoegde overheden.

Kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

-Aan onze onderaannemers wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dat geval kunnen deze derden je gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.

-Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

-Indien partners om redenen van IT support of andere redenen toegang krijgen tot onze data zullen restricties opgenomen worden in de dienstenovereenkomst die we gesloten hebben met hen of zal er een verwerkersovereenkomst ondertekend worden volgens de voorschriften van de GDPR.

Doorgave buiten de EER

Je persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de EER (= EU+Noorwegen+Ijsland+Liechtenstein), behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht zoals bijvoorbeeld een verzending naar een buitenlandse bestemming. In dat geval kunnen gegevens die met de zending verband houden bezorgd worden aan de autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming voor douane-inklaring; belastingheffingen of veiligheidscontroles. De volgende informatie kan worden doorgegeven: naam en adres van de afzender en de geadresseerde, beschrijving van de goederen, aantal items, gewicht en waarde van de zending.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het uitvoeren van de opdracht en het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en je privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Je hebt recht op toegang/inzage; recht op verbetering; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op overdraagbaarheid; recht op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn. Indien je van dit recht gebruik wil maken, kan je schriftelijk contact met ons opnemen door een brief of email te sturen naar onderstaand adres: Atlanta, Diestsebaan 39, 3290 Diest; info@drukkerijatlanta.be. We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord. Mocht je niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, kan u klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België https://www.privacycommission.be/.